asio C++ library

PrevUpHomeNext

thread_pool::basic_executor_type::bulk_execute

Bulk execution function.

template<
    typename Function>
void bulk_execute(
    Function && f,
    std::size_t n) const;

PrevUpHomeNext